Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
Koncepcja pracy

Koncepcja pracy

Podstawa prawna:
Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168,  poz. 1324)
 
Źródła opracowania koncepcji:

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety. 

Misja przedszkola

 „Wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości rozwojowych

Wizja Przedszkola
Przedszkole jest placówką przyjazną, "otwartą" dziecku i rodzicom, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.


koncepcja_pracy_przedszkola.pdf
format PDF (192 KB)


Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL