Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk


PAŹDZIERNIK 2017

BLOKI TEMATYCZNE
1.  ALBUM RODZINNY
2.  JESTEŚMY BEZPIECZNI NA DRODZE
3.  BARWY JESIENI
4. JESIENNE ZABAWY Z TATĄ
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
·       Wypowiada się na forum grupy
·       Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści
·       W sposób kulturalny wyraża własne opinie
·       Opowiada o swoich pasjach i zainteresowaniach
·       Rozumie, co oznacza rymowanie
·       Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski
·       Zadaje pytania w sposób zrozumiały
·       Układa zdania na określony temat
·       Dokonuje analizy i syntezy prostych wyrazów
·       Zna i rozumie przysłowie dot. października: „W październiku-  kolorowych liści bezliku”
·       Czyta globalnie wyrazy: mama, tata, brat,   dym, dom, lis, las, STOP
·       Rozpoznaje swoje imię wśród innych imion
·       Dokonuje analizy sylabowej wyrazu
·       Zadaje pytania
·       Wypowiada się na temat rodziny
·       Przedstawia się imieniem i nazwiskiem
·       Wyodrębnia głoski w nagłosie i wygłosie
·       Układa rymy
·       Wymyśla zagadki
·       Zna zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy
·       Dokonuje podziału wyrazu na sylaby
 
Aktywność społeczno – przyrodnicza
·    Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie
·     W sposób kulturalny zwraca się do osoby dorosłej
·    Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach
·    Uczestniczy w zabawach tematycznych
·    Przestrzega ustalonych reguł podczas gier i zabaw
·    Samodzielnie zdejmuje i nakłada odzież wierzchnią,
·    Samodzielnie przebiera się w strój gimnastyczny
·    Wie, że dbanie o zdrowie łączy sie  z właściwym odżywianiem, ruchem, ubieraniem się stosownie do pogody
·    Dokonuje porównania parku i lasu jesienią
·    Nazywa niektóre gatunki drzew i ich owoce, zna niektóre gatunki grzybów
·    Wymyśla zasady niektórych gier i zabaw
·     Dostrzega i nazywa zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią
·     Przyporządkowuje owoc do właściwego drzewa
·     Zna podstawowe urządzenia techniczne
·     Zna wielkie i małe litery: O, A, T
 

  Aktywność matematyczna
·       Orientuje się na kartce papieru; wskazuje górę i dół, lewą i prawą stronę kartki
·       Posługuje się określeniami: na pod, między, obok, nisko, wysoko
·       Wymienia różnice i podobieństwa miedzy dwoma przedmiotami
·       Dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów
·       Wyodrębnia pojęcia przeciwstawne
·       Wychwytuje powtarzające się sekwencje /korale z kasztanów i makaronu/
·       Posługuje się liczebnikami porządkowymi /”W zielonym gaiku”/
·       Rozpoznaje i nazywa cyfry: 1,2,3, 4
·       Tworzy zbiory równoliczne
·       Klasyfikuje przedmioty wg jednej cechy
·       Potrafi określić kierunek na kartce

Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
·       Komponuje makietę lasu
·       Konstruuje różne budowle z klocków
·       Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie
·       Rysuje i maluje na dowolny temat
·       Lepi z plasteliny, modeliny, masy solnej
·       Potrafi utworzyć kolor zielony  z niebieskiego i żółtego, pomarańczowy z żółtego i czerwonego oraz szary z białego i czarnego
·       Odwzorowuje wg wzoru litery: A, O, T
·       Układa płaskie i przestrzenne kompozycje z różnorodnego materiału
·       Koloruje rysunki konturowe
·       Rysuje  w tunelu i po śladzie
·       Wycina figury geometryczne
 
 
Aktywność muzyczna
·        Śpiewa piosenki o lesie, parku i sadzie
·        Zna treść piosenek: „Malowała jesień” „Będę kierowcą”
·         Uczestniczy w zabawach tanecznych – reaguje ruchem na zmianę dynamiki, tempa, i wysokości dźwięków
·        Odtwarza rytm podany przez nauczyciela
·        Opowiada ruchem ciała historyjkę przekazywaną przez nauczycielkę
·        Uczestniczy w popisach artystycznych w szerszym środowisku
     
Aktywność ruchowo - zdrowotna
·        Stara się w sposób dokładny naśladować nauczycielkę w czasie wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
·        Podejmuje zabawy ruchowe pamiętając o zasadach bezpieczeństwa
·        Sprawnie ustawia się w kole, w szeregu i w rzędzie
·        Doskonali sprawność motoryczną
·        Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały
·        Bawi się w przedszkolnym ogrodzie wykorzystując sprzęt terenowy, przestrzega zasad dotyczących  bezpieczeństwa.
·        Umiejętnie porusza się w przestrzeni
·        Czerpie radość z zabaw ruchowych na powietrzu
·        Właściwie porusza się w ustawieniu „w parach”/ spacery i opieka nad młodszymi dziećmi/
 
Piosenka do nauki : „Malowała jesień”
 
 
1. Malowała jesień w parku wszystkie liście,
 na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
 La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
 na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
 
2. Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
 przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
 La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
 przyglądała się jak jesień barwi wszystko wokół.
 
3. Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
 kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
 La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
 kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
 
 
                 Nauka wiersza pt: „Zielonek”
 
Był sobie listek Zielonek
Miał długi, mocny ogonek
I wisiał na tym ogonku na klonie
 
Aż kiedyś późną jesienią
Gdy z kolegami gadał
Zawołał nagle: Spadam!
 
I leciał nad polem z okrzykiem:
Ja latam! Jestem lotnikiem!
A inne? Pożółkle z zazdrości
Ruszyły z nim w pościg.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL