Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata Gawryszuk


CZERWIEC 2018

BLOKI TEMATYCZNE
1.  CO W RTAWIE PISZCZY?
2.  WAKACYJNE PRZESTROGI
3.  DO SZKOŁY GOTOWI START!
4.  WAKACJE
                   PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
·      Opowiada treść obrazka , układając zdania pojedyncze.
·      Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
·      Na zadany temat wypowiada się w sposób logiczny, uzasadniając swoje zdanie lub wybór
·      Ma utrwalona wymowę wszystkich głosek
·      Układa i rozwiązuje zagadki
·      Dokonuje oceny bohatera opowiadania, bajki, filmu i wyciąga wnioski
·      Recytuje wiersze z pamięci
·      Aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przedstawienia: POŻEGNANIE STARSZAKÓW
·      Czyta globalnie wyrazy: woda, dym, Polska, mapa
·      Wymyśla rym do danego słowa
·      Interesuje się książkami, czasopismami i chętnie z nich korzysta.
·      Tworzy liczbę mnogą rzeczownika
·      Tworzy rodzaj żeński i męski przymiotników
·      Czyta proste teksty wyrazowo – obrazkowe
·      Rozpoznaje i nazywa litery alfabetu
 
 
       Aktywność społeczno – przyrodnicza
·  Uczestniczy w zabawach tematycznych
·  Ocenia zachowanie i sytuacje, przedstawiona na obrazku
·  Wypowiada się na temat: „Kim chciałbym zostać jak będę dorosły?”
· Zna zasady dotyczące zachowania się na wycieczce przedszkolnej /Zielone Przedszkole/
·  Obserwuje otoczenie i potrafi powiedzieć na jego temat kilka zdań
·  Wie, jak należy dbać o przyrodę
·  Stosuje się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerze.
· Zna numer, na który należy zadzwonić w razie potrzeby - 112,
· Rozpoznaje po „melodii” język naszych sąsiadów /czeski, niemiecki,
·  Wie, jakie grożą nam niebezpieczeństwa w czasie wakacji /kąpiel  w niedozwolonym miejscu, zbieranie grzybów trujących, zabawa niewybuchami, spożywanie trujących owoców lasu , brak nakrycia głowy w czasie upałów/
·  Przestrzega zasad podczas gier planszowych
·  Rozpoznaje po obrazkach znane miejsca wakacyjne: /morze, las, Egipt i piramidy, Turcja, góry/
·  Samodzielnie się ubiera i rozbiera
·  Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie
·  Wymienia popularne owoce dojrzewające w czerwcu /czereśnie, truskawki, papierówki, poziomki/
 
              Aktywność matematyczna
·      Posługuje się realnymi środkami płatniczymi
·      Różnicuje i nazywa kierunki w przestrzeni
·      Układa wzory z różnych figur geometrycznych
·      Tworzy zbiory kilkuelementowe i zbiór pusty
·      Doskonali umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych z treścią
·      Planuje kolejne czynności, zadania przy organizowaniu przyjęcia dla rodziców
·      Łączy pojęcia przeciwstawne
·      Posługuje się cyframi do 10 i więcej
·      Ocenia liczbę elementów zbioru na „oko”
·      Podejmuje próby układania prostych zadań z treścią
       
   Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
·      Konstruuje różnorodne budowle
·      Wykonuje prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych materiałów
·      Dokładnie koloruje obszar ograniczony linia
·      Rysuje w tunelu i po śladzie
·      Kreśli wg wzoru linie na tabliczce sucho ścieralnej
·      Tworzy obrazy poprzez dorysowanie
·      Kreśli po śladzie i z pamięci
·      Tworzy prace plastyczne – zespołowe
Aktywność muzyczna
·       Realizuje rytm przedstawiony graficznie
·       Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
·       Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki /polonez,  taniec współczesny/
·       Ilustruje muzykę klasyczną ruchem
·       Różnicuje wysokość dźwięków
·       Realizuje rytm piosenki w sposób określony przez N.
·       Śpiewa piosenki solo i w grupie
·       Zna treść piosenki: „Wakacje”
 
Aktywność ruchowo - zdrowotna
 
·       Rozwija koordynacje ruchową, motorykę małą i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych
·       Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych  i ćwiczeniach gimnastycznych
·       Doskonali umiejętność utrzymania równowagi
·       Kontroluje własną aktywność ruchową podczas  zabaw pobudzająco – hamujących
·       Sprawnie rzuca i chwyta piłkę
·       Zna zagrożenia płynące ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem
·       Potrafi przybrać bezpieczna pozycje , chroniącą przed uszkodzeniami ciała.
·       Właściwie reaguje na wcześniej umówione sygnały
·       Bawi się na przedszkolnym placu w sposób bezpieczny
·       Potrafi realizować spacer na dłuższych odcinkach
 
Piosenka do nauki : „Wakacje”
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
Pojedzie z nami piłka
i pajac i skakanka,
będziemy się bawili
od samiutkiego ranka.
Początek formularza
Gorące złote słońce
na czarno nas opali
w przejrzystej bystrej rzece
będziemy się kąpali.
 
Niech żyją wakacje
Niech żyje pole, las
I niebo i słońce
Wolny swobodny czas.
 
   Wiersz do nauki
Liść okrągły na głębinie
 Na tym liściu żabka płynie.
W która żabko płyniesz stronę
Na łódeczce swej zielonej?
Czy cię czeka podróż wielka
Tak bez wioseł bez żagielka?
A co robisz podczas burzy?
Gdy łódeczkę wiatr zanurzy?
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL