Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
MOTYLKI

MOTYLKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA STARSZAKÓW („Motylki”)
Nauczyciele: Małgorzata GawryszukLUTY 2019

BLOKI TEMATYCZNE
1.  BALE, BALE W KARNAWALE
2.  BAŚNIE, BAJKI I LEGENDY
3.  W DAWNYCH CZASACH
4.  WYNALAZKI
 
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECKA
 
Aktywność językowo – literacka i słuchowa
·      Rozumie pojęcie „Karnawał”
·      Uczestniczy w swobodnych rozmowach z nauczycielem
·      Wypowiada się na interesujący go temat
·      Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na obrazku
·      Podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski
·      W sposób kulturalny wygłasza swoje opinie
·      Recytuje z pamięci wiersze
·      Rozumie znaczenie określeń, egzotyczne zwierzęta, legenda, wynalazki
·      Ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje
·      Czyta globalnie nazwy zwierząt egzotycznych; dinozaury
·       Układa zdania na określony temat
·      Dokonuje analizy i syntezy sylabowej i głoskowej
·      Porządkuje zdarzenia w historyjce obrazkowej
       Aktywność społeczno – przyrodnicza
·     Zna i przytacza przysłowie: „Przyszedł luty – podkuj buty”
·    Potrafi zdobywać informacje z różnych źródeł: Internet, encyklopedia, atlas
·     Aktywnie uczestniczy w Balu przebierańców
·   W sposób kulturalny zwraca się do rówieśników i dorosłych
·   Przyjmuje na siebie określone role w zabawach tematycznych
·   Uczestniczy w zabawach zespołowych
·   Wskazuje charakterystyczne cechy pór roku
·   Przestrzega zasad podczas gier planszowych 
·   Przestrzega zasad zgodnego współdziałania
·   Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat obserwacji
·   Rozumie potrzebę dbania o zwierzęta; nawet te dzikie, z dalekich krajów  
·   Sprawnie posługuje się mapą Polski i Europy
·   Zna charakterystyczne miejsca swojej miejscowości
            Aktywność matematyczna
·      Dokonuje klasyfikacji przedmiotów
·      Posługuje się wyrażeniami określającymi położenie przedmiotu: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko
·      Wskazuje stronę prawą i lewą
·      Dobiera obrazki tak, by pasowały do siebie
·      Wymienia podobieństwa i różnice pomiędzy dwoma przedmiotami
·      Dokonuje klasyfikacji przedmiotów
·      Próbuje określić część wspólną
·      Wymienia pojęcia przeciwstawne
·      Wychwytuje powtarzające się sekwencje
·      Posługuje się cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9
·      Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie
·      Porusza się w przestrzeni wg poleceń nauczyciela
·      Dodaje i odejmuje na konkretach, podaje wynik
·      Rozwiązuje krótkie zadania tekstowe
       
   Aktywność plastyczna,  techniczna i grafomotoryczna
·      Wykonuje prace plastyczne zgodnie z instrukcją nauczyciela: „Krok po kroku”
·      Konstruuje różnorodne budowle przestrzenne
·      Wymienia urządzenia elektryczne powszechnego użytku
·      Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie
·      Rysuje i maluje na dowolny temat
·      Lepi ze śniegu w trakcie zabaw zimowych w ogrodzie
·      Koloruje rysunki konturowe
·      Rysuje w tunelu i po śladzie
·      Sprawnie wypycha elementy z wyprawki
·      Sprawnie wycina po linii prostej i łamanej
·      Odrysowuje kształty od szablonu
·      Tworzy prace plastyczne - zespołowe
·      Kreśli wg wzoru linie ornamenty
·      Lepi z plasteliny
·      Wykonuje prace met. origami; Dinozaur
Aktywność muzyczna
·       Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie
·       Samodzielnie tworzy muzykę mając do wykorzystanie instrumenty perkusyjne
·       Akompaniuje i improwizuje na instrumentach perkusyjnych
·       Uczestniczy zabawach tanecznych
·       Słucha bajki muzycznej
·       Odtwarza rytm podany przez  nauczyciela
·       Słucha w skupieniu muzyki klasycznej
·       Potrafi ułożyć własną choreografię do danego wątku muzycznego
·       Zna treść piosenki: „SOPEL”,
 
Aktywność ruchowo - zdrowotna
 
·       Aktywnie uczestniczy zabawach i ćwiczeniach ruchowych
·       Sprawnie ustawia się w kole i szeregu
·       Stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela
·       Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały.
·       Uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach  wg met. R. Labana
·       Bawi się na placu przedszkolnym wykorzystując zabawki ogrodowe
·       Dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania
·       Przestrzega zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie.
·       Zna zasady prawidłowego ubierania się stosownie do pory roku i pogody
 
Piosenka do nauki : Sopel”
 
Wisi pod dachem płaczący sopel
Łzy mu ściekają po kilka kropel.
Ref.  Kapu  kapu kap, kap, kap ,kap
         Kapu kapu kap, kap, kap, kap
 
Dlaczego płaczesz? Bo mi za ciepło
Zimowe słońce trochę  przypiekło.
Ref. Kapu...............................
 
Wiersz do nauki: „Bezpieczne w Internecie”  Dominika Niemiec
 
Wiele rzeczy w dzisiejszym świecie
Dzieje się w sieci a więc w Internecie.
Jednak pamiętaj drogi użytkowniku,
Że tam niebezpieczeństw czyha bez liku.
By serfować w necie bezpiecznie było,
Lepiej, by nic cię nie zaskoczyło
Używaj stron tylko dobrze znanych,
Przez twoich rodziców zaakceptowanych.
 
 

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL