Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
ŻABKI

ŻABKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA „Żabki”

NAUCZYCIEL: AGNIESZKA NOGA


LISTOPAD 2018

 Krąg tematyczny:

 1. Listopadowe wspomnienia
 2. Jesienna pogoda
 3. Zwierzęta domowe
 4. Zimno, coraz zimniej
 
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne; podawanie nazw członków rodziny;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;
 • Zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;
 • Pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
 • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych;
 • Budowanie poczucia sprawstwa;
 • Posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
 • Zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów;
 • Tworzenie galerii rodzinnej; wdrażanie do zgodnego współdziałania;
 • Współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
 • Obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
 • Dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
 • Próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach
 • Rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
 • Dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni
 • Dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy
 • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa;
 • Opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
 • Utrwalanie nazw ubrań
 • Różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
 • Liczenie w dostępnym zakresie;
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • Próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
 • Rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych
 • Kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami;
 • Rozumienie słowa opiekun;
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii
 • Interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu;
 • Rozwijanie umiejętności rysowania;
 • Grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość; przeliczanie w zakresie 1–3;
 • Wzmacnianie mięśni grzbietu;
 • Zapoznanie z pracą weterynarza;
 • Doskonalenie rozpoznawania głosów zwierząt domowych;
 • Usprawnianie narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach
 • Rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych;
 • Utrwalanie nazw zwierząt;
 • Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
 • Doskonalenie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów;
 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta zasypiające na zimę);
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Powiązanie opisu słownego z treścią obrazka;
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy na wyrazach dźwiękonaśladowczych
 • Poznawanie różnych materiałów; posługiwanie się określeniami: miękki, szorstki;
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;
 • Wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;
 • Poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;
 
Zadania do codziennej realizacji:
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez n., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej
 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • Zabawy ruchowe-nabywanie umiejętności zgodnej zabawy, respektowania zasad zabawy, współdziałania z dziećmi w zabawie
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
 
 
 
„Rodzinka”
Rodzina, rodzina
wesoło dzień zaczyna. x2
Ten duży-to dziadziuś,
a obok- babunia.
Ten w środku, to tatuś,
a przy nim – mamunia.
A to jest- dziecinka mała.
A to- rączka moja cała.
 
 
Mazurek Dąbrowskiego
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL