Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska - Wypych


STYCZEŃ 2018


BLOKI TEMATYCZNE:
 1. Bajki, baśnie, bajeczki
 2. Karnawałowe stroje
 3. Prezenty dla babci i dziadka
 4. Czyj to dom?
 
          1. Bajki, baśnie, bajeczki
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Okazuje szacunek wobec innych osób
 • Potrafi mówić o swoich potrzebach i emocjach
 • stosuje w wypowiedzi nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk
 • Próbuje kreślić linie ciągłe w granicach konturu
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów
 • Prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbiorów
 • Tworzy kompozycje w wykorzystaniem techniki kolażu
 • Potrafi opisać pogodę za oknem
 • Nazywa i rozpoznaje zjawiska atmosferyczne
 • Potrafi wymienić obserwowalne zmiany w pogodzie
 • Prawidłowo posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo
 • Jest zainteresowane działaniem biblioteki – zadaje pytania, wypowiada się na temat książki
 • Stosuje w wypowiedziach nowo poznane słowa: biblioteka, czytelnik
 • Akceptuje i przestrzega ustalone zasady
 • Dba o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • W skupieniu słucha muzyki poważnej
 • Opowiada treść swoich prac, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • Rozpoznaje i nazywa usłyszane odgłosy i dźwięki
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Wskazuje różnicę i podobieństwa między obrazkami
 • Klasyfikuje przedmioty według jednej, dwóch i więcej cech
 • Wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej
 • Stosuje różne techniki plastyczne
 • Umie opisać słownie usłyszane dźwięki
 • Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach i wnioskuje o wprowadzonych i obserwowanych zmianach
 • Wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacjach przegranych
 • Potrafi opisać cechy charakterystyczne książki, łącząc prawidłowo formę gramatyczną przymiotnika z rzeczownikiem
 
          2. Karnawałowe stroje
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • Umie posługiwać się rekwizytami
 • Segreguje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują
 • Uważnie słucha recytacji wiersza i zadaje pytania dotyczące jego treści
 • Dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim
 • Próbuje ułożyć krótkie opowiadanie związane  oglądaniem obrazka
 • Zna znaczenie słowa karnawał
 • Wie, jakie tradycje są związane z okresem karnawału
 • Bierze aktywnie udział w ćwiczeniach oddechowych
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem
 • Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • Poprawnie reaguje na pozytywne i negatywne uwagi
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Wyraża swoje myśli, emocje w formie muzycznej
 • Omawia ilustracje
 • Opisuje wygląd masek karnawałowych
 • Zna treści popularnych bajek
 • Określa miejsce na kartce papieru
 • Doskonali sprawność manualną
 • Doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • Nabywa poczucia własnej wartości
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków występujących w najbliższym otoczeniu
 • Doskonali sprawność rzutu i chwytu oburącz
 • Reaguje właściwie ruchem na zmianę tempa, dynamiki dźwięku
 • Dostrzega różnice i podobieństwa
 • Właściwie orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała
 • Potrafi zainscenizować opowiadanie z wykorzystaniem techniki teatru cieni
 • Umie posługiwać się rekwizytami
 • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazowej
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania
 • Prowadzi obserwację ukierunkowaną
 
          3.  Prezenty dla babci i dziadka
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • Rozpoznaje odgłosy z otoczenia
 • Stosuje określenia przymiotnikowe do opisywania cech przedmiotów
 • Umie liczyć kroki, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Prowadzi dialog, zadaje pytania poszukuje odpowiedzi
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach
 • Dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • Stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • Dba o zdrowie swoje i innych
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach słownych
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykazuje spontaniczna aktywność ruchową
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki
 • Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • Potrafi określić kierunek w przestrzeni, stosując określenia: na, obok
 • Poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • Akceptuje ustalone zasady
 • Umie reagować na fazę wdechu i wydechu
 • Poprawnie stosuje określenia wielkości: mały, średni, duży
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
 • Potrafi opisać wygląd swoich dziadków
 • Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka
 • Odczuwa radość i przyjemność z wykonania prezentów dla najbliższych
 • Chętnie uczestniczy w uroczystościach przedszkolnych
 
          4.  Czyj to dom?
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • Wykonuje kompozycje linearne techniką stemplowania
 • Zna różne znaczenia słowa dom
 • Rozpoznaje i nazywa domy wybranych gatunków zwierząt
 • Rozpoznaje i nazywa typy domów ludzi
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Chętnie uczestniczy w rozmowach
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • Odtwarza struktury dźwiękowe
 • Wykonuje polecenia według określonego wzoru
 • Umie odpowiedzieć na postawione pytanie
 • Przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami
 • Tworzy zbiory
 • Dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami
 • Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • Stosuje określenia duży – mały
 • Sprząta po skończonej pracy
 • Potrafi wyrazić swoje emocje mimiką i ruchem
 • Wykonuje podstawowe kroki taneczne
 • Stosuje określenia: na, pod, obok
 • Ćwiczy umiejętność chodzenia po okręgu ze zmianą kierunku
 • Dzieli zdania na wyrazy
 • Jest samodzielne w czasie ubierania się przed wyjściem do ogrodu
 • Potrafi prowadzić dialog
 
"Kup mi, mamo, książeczkę"  - wiersz Tadeusz Kubiaka
 
Kolorowe książeczki,
kolorowe bajeczki,
w kolorowych bajeczkach
kolorowy jest świat.
 
Kup mi, mamo,książeczkę,
przeczytamy bajeczkę,
a w bajeczce tej – dziwy.
Każdy poznać je rad.
 

„Kopciuszek sprząta” - opowieść ruchowa

            Kopciuszek śpi przy kominku. Rano wstaje zakłada swoją podarta sukienkę, buciki i zabiera się do sprzątania. Na początek wyciera kurze z szafek, następnie zmywa podłogę. Musi jeszcze poprasować suknie swoich sióstr na bal. Macocha karze ugotować dziewczynie obiad. Kopciuszek biegnie do studni po wodę na zupę. Niesie ciężkie wiadro z wodą. Nalewa wodę do garnka i wrzuca warzywa. Dziewczynka miesza zupę. Po obiedzie zmywa naczynia, zamiata. Potem myje jeszcze okna. Musi wspiąć się na palce, aby umyć je dokładnie. Wieczorem jest bardzo zmęczona i kładzie się spać przed kominkiem.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL