Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
BIEDRONKI

BIEDRONKI

PLAN MIESIĘCZNY GRUPA 4 LATKÓW („Biedronki”)
Nauczyciel: Aneta Modrzejewska


MAJ 2018


Bloki tematyczne:
1. Kto ty jesteś? Polak mały!
2. Na wiejskim podwórku
3. Zabawy z mamą i tatą
4.
Wycieczka do ZOO
 
         1. Kto ty jesteś? Polak mały!
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Akceptuje ustalone zasady i stosuje się do nich
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Chętnie uczestniczy w rozmowach
 • Interesuje się pisaniem i czytaniem
 • Orientuje się w kierunkach przestrzennych
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Omawia ilustracje
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych
 • Odtwarza struktury dźwiękowe
 • Wykonuje polecenia według określonego wzoru
 • Umie odpowiedzieć na postawione pytanie
 • Przelicza elementy zbioru zgodnie z własnymi możliwościami
 • Tworzy zbiory
 • Dostrzega różnice i podobieństwa pomiędzy określonymi przedmiotami
 • Ćwiczy umiejętność chodzenia po okręgu ze zmianą kierunku
 • Dzieli zdania na wyrazy
 • Jest samodzielne w czasie ubierania się przed wyjściem do ogrodu
 • Potrafi prowadzić dialog
 • Zna nazwy i zastosowanie wybranych narzędzi ogrodniczych
 • Zna etapy prac ogrodniczych i umie je wykonać pod opieką osoby dorosłej
 
         2. Na wiejskim podwórku
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Potrafi współdziałać w zespole
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie
 • Jest zainteresowane życiem zwierząt gospodarskich
 • Obserwuje i wyciąga wnioski na podstawie obserwacji
 • Jest zainteresowane książkami
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • Segreguje przedmioty i uzasadnia, dlaczego do siebie pasują
 • Uważnie słucha recytacji wiersza i zadaje pytania dotyczące jego treści
 • Dostrzega elementy humorystyczne w utworze literackim
 • Bierze aktywnie udział w ćwiczeniach oddechowych
 • Wskazuje kierunek pochodzenia dźwięku
 • Mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji
 • Poprawnie reaguje na pozytywne i negatywne uwagi
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Omawia ilustracje
 • Określa miejsce na kartce papieru
 • Doskonali sprawność manualną
 • Doskonali sprawność oddechową w toku różnorodnych zabaw
 • Nabywa poczucia własnej wartości
 • Doskonali sprawność rzutu i chwytu oburącz
 • Dostrzega różnice i podobieństwa
 • Właściwie orientuje się w otoczeniu i schemacie własnego ciała
 • bierze aktywny udział w organizowanych zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazowej
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania w zakresie 6
 • Prowadzi obserwację ukierunkowaną
 
         3. Zabawy z mamą i tatą
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Bawi się zgodnie z innymi dziećmi
 • Dostrzega różnice i podobieństwa
 • Dostrzega piękno i emocje, jakie wyraża utwór literacki
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych
 • Potrafi wyrażać swoje uczucia i myśli w kontekście wysłuchanego utworu
 • Zna i rozpoznaje podstawowe gatunki drzew
 • Zna zasady zdrowego odżywiania się
 • Rozumie pojęcie rodzina
 • Rozumie rolę mamy i taty w rodzinie
 • Odnosi się z szacunkiem do rodziców i ich pracy
 • Zna cykliczne następstwo pór roku
 • Jest zainteresowane otaczającym światem przyrody i rozumie, że nie należy je niszczyć
 • Potrafi nazwać aktualny miesiąc oraz obecną porę roku i opisać słownie jej cechy charakterystyczne
 • Rozumie, że czynności dnia codziennego mogą wpływać na ochronę środowiska
 • Potrafi zapisać informacje według przyjętego przez siebie kodu
 • Rozpoznaje i nazywa wiosenne kwiaty
 • Wie o konieczności przebywania na świeżym powietrzu
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spaceru
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie w różnych porach roku
 • Stosuje określenia przymiotnikowe do opisywania cech przedmiotów
 • Umie liczyć kroki, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Prowadzi dialog, zadaje pytania poszukuje odpowiedzi
 • Słucha tekstu literackiego i chętnie wypowiada się na jego temat
 • Czerpie radość z uczestnictwa we wspólnych zabawach
 • Dostrzega powtarzalność rytmów w utworze muzycznym
 • Stosuje różne techniki plastyczne- wykorzystuje materiał przyrodniczy
 • Dba o zdrowie swoje i innych
 • Aktywnie uczestniczy w zabawach słownych
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykazuje spontaniczna aktywność ruchową
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Dobrze orientuje się w schemacie własnego ciała
 • Reaguje ruchem na zmianę tempa i dynamiki muzyki
 • Umie zmieniać ruch zgodnie ze słyszaną muzyką, przechodząc z marszu do biegu
 • Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia
 • Potrafi określić kierunek w przestrzeni, stosując określenia: na, obok
 • Poznaje słowa związane z określoną tematyką
 • Akceptuje ustalone zasady
 • Umie reagować na fazę wdechu i wydechu
 • Poprawnie stosuje określenia wielkości: mały, średni, duży
 • Grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne
 • Umie regulować długość i natężenie fazy wdechu i wydechu
 
         4. Wycieczka do ZOO
            Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
 • Opowiada własnymi słowami treść obrazka
 • Rozumie znaczenie dbania o zdrowie
 • Rozumie pojęcie długość i potrafi zmierzyć długość za pomocą dostępnych środków
 • Zna sposoby dbania o zdrowie  i higienę osobistą
 • Stosuje w wypowiedzi nowo poznane wyrazy dotyczące osób, rzeczy i zjawisk
 • Próbuje kreślić linie ciągłe w granicach konturu
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Samodzielnie lub we współpracy tworzy proste, oryginalne kompozycje przestrzenne z pasujących do siebie elementów
 • Prawidłowo podaje liczbę przedmiotów, podaje liczebność zbiorów
 • Potrafi opisać pogodę za oknem
 • Prawidłowo posługuje się określeniami położenia: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • Akceptuje i przestrzega ustalone zasady
 • Dba o ład i porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie bierze udział w zajęciach ruchowych – wykonuje ćwiczenia według instrukcji słownej i pokazu
 • Wykonuje dowolne i tematyczne prace plastyczne
 • W skupieniu słucha muzyki poważnej
 • Opowiada treść swoich prac, tworzy rozbudowane wypowiedzi
 • Rozpoznaje i nazywa usłyszane odgłosy i dźwięki
 • Doskonali sprawność narządów artykulacyjnych w toku zabaw
 • Wskazuje różnicę i podobieństwa między obrazkami
 • Klasyfikuje przedmioty według jednej, dwóch i więcej cech
 • Wyraża emocje za pomocą ekspresji plastycznej
 • Podaje charakterystyczne cechy rzeczy i zjawisk
 • Przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach i wnioskuje o wprowadzonych i obserwowanych zmianach
 • Wykazuje się odpornością emocjonalną, konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach – spokojnie czeka na swoją kolej, łagodnie reaguje w sytuacjach przegranych
 
Piosenka"Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"
1. Usiądź mamo przy mnie blisko
I posłuchaj tych słów,
Ty z pewnością znasz to wszystko,
Jednak powiem to znów.

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

2. Popatrz mamo w moje oczy
Ujrzysz w nich miłość mą.
Nawet bardzo późno w nocy
Śpiewać będę Ci to.

Ref. Kocham Cię Ti Amo je taime
I nie pytaj mnie dlaczego tak jest
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też.

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL