Żłobek

Przedszkole

Tel. 604 472 570, 32 266 07 21 Tel. 535 172 235

Język Angielski z muzyką i zabawą
REALIZOWANY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

REALIZOWANY PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Program wychowania przedszkolnego jest zgodny z nową podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej (rozporządzenie z dnia 15 stycznia 2009 roku).
Od 1 września 2009 r. we wszystkich formach wychowania przedszkolnego obowiązuje nowa podstawa programowa.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli wyraźnie podkreśla, że celem edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju dziecka i przygotowanie do edukacji, a nie nauczanie. Zadaniem nauczycieli przedszkoli i tzw. klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania umiejętności czytania i pisania w szkole.

Główne cele wychowania przedszkolnego to:
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
 • Wychowanie do odróżniania dobra i zła oraz szacunku do innych ludzi
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej na radzenie sobie ze stresem oraz właściwe znoszenie sukcesu i porażki
 • Rozwijanie umiejętności społecznych pod katem poprawnych relacji z innymi ludźmi
 • Troska o zdrowie i rozwój fizyczny
 • Budowanie wiedzy o świecie i rozwijanie umiejętności prezentowania jej innym
 • Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i sztuki, jako formy wyrażania samego siebie
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej - rodzina, rówieśnicy, naród
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez indywidualne wpieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są potrzebne w szkole
Nowa podstawa określa szczegółowo obszary, które należy wspomagać, aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego niezależnie od placówki do jakiej dziecko uczęszcza. Nie opisuje tego, co ma być realizowane na zajęciach, lecz to, co dziecko ma umieć, aby było przygotowane do edukacji szkolnej i radzenia sobie w sytuacjach codziennych. Dlatego mówi się, że nowa podstawa programowa została napisana językiem efektów kształcenia. Jednocześnie warto pamiętać, że zapis w podstawie określa minimum wymagań. To nauczyciel, znając swoje przedszkolaki, powinien decydować, w jaki sposób wspomagać i stymulować rozwój dziecka zgodnie z jego aktualnymi możliwościami i potrzebami.

Są to następujące obszary:
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku.
 • Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 • Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 • Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
 • Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 • Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne
 • Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 • Pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 • Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
Cele zajęć:
 • kształtowanie charakteru,
 • kształtowanie wrażliwości, empatii,
 • rozwijanie inteligencji wielorakich: muzycznej, matematycznej, logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, interpersonalnej, logicznej, wizualno-przestrzennej, przyrodniczej, interpersonalnej, ruchowej, językowej,
 • inspirowanie i kształtowanie pozytywnych postaw u najmłodszych,
 • wspomaganie w rozwijaniu osobistego potencjału,
 • stymulowanie do kreatywnej zabawy,
 • doświadczanie radości,
a także:
 • przygotowanie do dalszej edukacji, umożliwienie dzieciom osiągnięcie "gotowości szkolnej",
 • usamodzielnianie poprzez zdobywanie nowych sprawności.
Zajęcia z Dziećmi ukierunkowane są w szczególności na:
 • Naukę języka angielskiego metodą Musical Babies
 • Wychowanie moralno - społeczno - kulturowe mające wpływ na stronę duchową dziecka oraz przygotowujące przedszkolaka do aktywnego życia społecznego,
 • Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone mające na celu wspomaganie rozwoju dziecka,
 • Kształcenie plastyczne " poprzez pobudzanie zainteresowań konstrukcyjnych jak i poznawanie różnorodnych form plastycznych.
 • Różnorodny program zajęć dydaktycznych przygotowujący do nauki czytania i pisania m.in. zajęcia matematyczne
 • Praca z podręcznikiem: indywidualna i w małych grupach
 • Naukę tańca towarzyskiego
 • Rytmika (zabawy z nutkami) z elementami zabaw fundamentalnych
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Zabawy z wykorzystaniem śpiewu
 • Kontakty z literaturą dziecięcą
 • Czytanie na głos ulubionych bajek w tym także terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu poziomu lęku, stresu, dodają odwagi, pocieszają
 • Zajęcia przyrodnicze i dostrzeganie wybranych zjawisk fizycznych
 • Zajęcia przyrodnicze, w tym wycieczki do pobliskich parków zakładanie ogródka, pielęgnacja roślin
 • Zajęcia kulinarne
 • Zajęcia teatralne - przygotowanie przez dzieci okolicznościowych teatrzyków i inscenizacji
 • Zajęcia prozdrowotne uczące zasad zdrowego trybu życia, żywienia i zachowań
 • Konsultacje pediatry, logopedy i psychologa dziecięcego, stomatologa
« Powrót do oferty

Partnerzy:

Projektowanie stron WWW: NETA.PL